LABORATORIUM 3/2017

Att presentera aktuell forskning och nya forskningsprojekt har sedan Laboratoriums grundande varit ett av tidskriftens hjärteområden. Det är alltså med stor glädje som vi publicerar Laboratorium för folk och kultur (3/2017) med följande spännande bidrag:

 

Birgitta Meurling diskuterar i artikeln ”När livet blir text, när texten blir liv. Reflexioner utifrån två kvinnors dagböcker och brev” insiktsfullt användande av privata texter, som brev och dagböcker, inom etnologisk forskning. Meurling visar hur personliga texter av detta slag har gett kvinnor möjlighet att skriva fram identiteter och positioneringar, men lyfter även fram hur detta material aktualiserar forskarens etiska ställningstaganden.

 

Owe Ronström och Jenny Ask utgår i sin artikel ”I landet annorlunda. Öar, öbor och besökare i gotländska turistbroschyrer” från en helt annan typ av genre. I en normkritisk analys visar författarna hur turistbroschyrer om Gotland reproducerar en stereotyp världsbild som föga speglar mångfalden i dagens samhälle. Även temat ”ö-prat” sätts under luppen och placeras belysande in i en genealogi med koloniala rötter.

 

Kulturell mångfald i den urbana vardagen är temat för ett aktuellt forskningsprojekt vid Helsingfors universitet som här presenteras av Pia Olsson. Projektet ”Den delade staden” kommer bland annat att undersöka hur etnografiska metoder kan användas i städers förnyelseprojekt.

 

Med i detta nummer finns även en konferensrapport av Sarah Hagström från UXlib III konferensen i Glasgow 6-7-juni 2017 med intressanta perspektiv på tillämpad etnografi i bibliotek.

 

Trevlig läsning önskar Redaktionen!