RIKTLINJER FÖR ARTIKELSKRIBENTER

Manuskript:

 • Skribentens/skribenternas namn bör finnas nämnt i manuskriptet
 • Inled alltid texten direkt från vänster kant, utan indrag. Endast vänster marginal rak.
 • Radbyte används enbart vid ett nytt stycke. Markera styckeindelningen med en tom rad.
 • Texterna ska inte innehålla några markeringar (automatisk rubricering, fet stil, o.s.v.)
 • Använd inte avstavning av ord vid radbyte, undvik all form av ombrytning i texten.
 • Undvik fotnötter om möjligt
 • Rekommenderad längd på en artikel är 5–10 sidor med radavstånd 1,5, 12 p och typsnitt Times New Roman eller motsvarande.
 • Namnge filen med ditt eget namn. Manuskriptet lämnas in som doc eller docx-fil.
 • Laboratoriums huvudspråk är svenska, men även bidrag på norska, danska, engelska, finska och tyska tas emot. Ifall artikelspråket är finska eller tyska bifogas ett abstrakt på svenska eller engelska.

Rubriker och illustrationer:

 • Författaren bör själv sätta in mellanrubriker om önskas.
 • Åtminstone en illustration bör bifogas. Redaktionen förbehåller sig rätten att inte publicera inskickade bilder. Skribenten måste själv kontrollera om bilden är upphovsrättsskyddad och meddela redaktionen om eventuella publiceringsavgifter för bilden. Bilderna skannas med upplösningen 300 dpi och sparas enskilt som jpg-, tiff- eller gif-filer.
 • Bildtexterna skrivs av författaren och bildkällor bör anges. Sätt aldrig med bilder i textdokumentet. I texten skriver du in Bild 1 + bildtexten där du vill att illustrationen i fråga ska placeras.
 • Bilder skickas som separata filer. I filnamnet bör ingå författarens namn och bildens numrering (t.ex. Bild 1).
 • Grafiska detaljer som t.ex. tabeller numreras löpande. Om den grafiska figuren ej återges i original, bör källa framgå.

Källor och litteratur:

 • Notapparat ej obligatorisk, men käll- och litteraturförteckning bifogas till artikeln. Om källhänvisningar tillfogas texten används Harvardsystemet, d.v.s. markeras med parentes, ex. (Bardone 2013, 31-33).
 • Böcker uppges enligt följande:

Hewison, Robert 1987: The Heritage Industry. Britain in a Climate of Decline. London: Methuen.

 • Artiklar uppges enligt följande:

Pétursson, Jón Þor 2013: Eduardo’s apples.The Co-Production of Personalized Food Relationships. Ethnologia Europaea 43:2 (17-29).

 • Enskilda bokkapitel uppges enligt följande:

Hultman, Johan 2006: Från jord till ord. Maten i Skåne. I: Mat. Genealogi och gestaltning, Anna Burstedt, Cecilia Fredriksson & Håkan Jönsson (red). Lund: Studentlitteratur.

 • Webbsidor uppges enligt följande:

Smagen af Fyn: http://www.smagenaffyn.dk/ [12.4.2015]

Kontaktuppgifter

 • Uppge namn och e-postadress i manuskriptet.
 • Manuskripten sänds som e-postbilaga till redaktionen för tidskriften Laboratorium för folk och kultur: bragelaboratorium at gmail.com