Laboratorium 1/2022 – Arkiv, aktivism och arkivaktivism

Idén för det här temanumret om arkiv föddes ur ett seminarium med rubriken ”Aktiva arkiv och angelägen arkivaktivism” som hölls våren 2021. Seminariet arrangerades av det Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi och var relaterat till magisterprogrammet i arkivstudier och dokumenthantering (Åbo Akademi i samarbete med Åbo universitet) samt forskningsprojektet Dealing with Difference och var så välbesökt att det bjöd in till någon form av fortsättning på de diskussionerna. Det här temanumret är ett sånt försök.

Arkiv engagerar på många olika sätt och som gästredaktörer för det här numret har vi haft som mål att försöka visa bredden av roller man kan ha då man närmar sig arkiv. I numret binder vi samman arkivskapare, -brukare, -teoretiker och -upprätthållare genom artiklarnas olika ingångar. En gemensam tråd i alla artiklar är ett intresse för de utmaningar och möjligheter som arbete med arkiv skapar.

Numret består av fyra artiklar: I Lena Karhu och Helena Kajanders artikel möter vi de mycket praktiska utmaningar, och lösningar, som det betyder att upprätthålla ett privatarkiv. I Eija Starks artikel analyseras arkivens föränderliga roll för skapande och upprätthållande av nationell historia och minoriteters roll i dessa arkiv. Bettina Westerholms artikel behandlar arkivens agens och arkivvetenskap som vetenskapsgren, i teori och praktik. Nina Nyman beskriver ur donatorsynvinkel hur etik och politik inverkar på hur aktivister väljer att donera material till arkiv.

Utmaningarna arkiven möter är både ekonomiska och kunskapsmässiga, men genom att vara aktiva i samhället och samverka med olika aktörer har arkiven fortsatt utvecklas. I det här numrets artiklar skapas en tydlig bild av att arkiven må ha det förgångna som sitt verksamhetsområde, men att de på många sätt inte bara följer med sin tid utan aktivt jobbar med att förstå och fånga in den.

Med detta önskar vi er en fin sommar och sköna lässtunder,

Nina Nyman och Bettina Westerholm, gästredaktörer

PS. Detta nummer av Laboratorium innehåller även bonusläsning i form av ett studentarbete från Aalto-universitetet.