LABORATORIUM 1/2020

Digitala perspektiv på folklore och kulturarv!

Virtuella världar och digital teknik är idag en sammanvävd del av mångas vardag. I detta specialnummer av Laboratorium lägger vi fokus på hur digitala verktyg fått en viktig roll i förmedlandet och bevarandet av traditionsmaterial men även hur teknologi skapat nya handlingsmönster och betydelser för folklore och kulturarv. 

 

När S:t Olafkällor i Norge blev föremål för skattjakt i form av den GPS-baserade aktiviteten Geo-caching hände något med kulturarvstopografin konstaterar Ane Ohrvik i artikeln Den moderne skattejakten: app-teknologi som facilitator for kulturarvliggjøring ved St. Olavskilder i Norge. Speldeltagarna är i hög grad medskapare i den traditionsförmedling som uppstår kring lokaliteterna. I sin studie belyser Ohrvik kulturanalytiskt hur appteknologin genererar såväl platsskapande praktiker som berättande kopplat till kulturarvifieringsprocesser. 

 

I ett rikt och mångsidigt empiriskt material spårar Tommy Kuusela traditionen årsgång i tid och rum. I artikeln Årsgång eller årsgaanjin. Något om en spådomsritual i Sverige och i Finland och dess andra liv i ett mobilspel presenterar han en i dag tämligen okänd och outforskad sedvänja som inte desto mindre gett inspiration till det framgångsrika mobilspelet Year Walk. Årsgång var en magisk ritual där utövaren hoppades få insikter om avgörande händelser det kommande året. Kuusela demonstrerar hur folktro kan anpassas in i nya sammanhang, ”återvinnas” och uppstå i ny form – i detta fall som virtuell årsgång! 

 

Både nytt och äldre arkivmaterial finns i allt högre grad tillgängligt via söktjänster på nätet. Ett problem med handskrivna dokument är att de inte varit innehållsmässigt digitalt sökbara. Nya verktyg är dock under utveckling för att ytterligare öka tillgängligheten hos äldre arkivmaterial.  Hanna Strandberg presenterar i artikeln Från digitala bilder till sökbar data erfarenheter från att arbeta med det EU-finansierade projektet READ. Textigenkänningsprogram kan vara en stor hjälp för forskare som jobbar med handskrivna källor men även öppna upp material för nya användare.

 

Pia Lindholm berättar i bidraget Finlandssvenska folkdiktning som en mångsidig traditionskälla på nätet om den omfattande processen att göra ett samlingsverk med äldre finlandssvensk folkkultur (FSFD) tillgängligt direkt på nätet. Webbresursen består inte enbart av de nedladdningsbara volymerna utan när det gäller vis- och musikvolymerna även av digitala musikfiler och information om låttyper, spelmän och upptecknare.  Det digitala tillgängliggörandet, understryker Lindholm, är bland de mest prioriterade uppgifterna på arkiven idag. 

Hela redaktionen ”samlad” för första gången. Skärmdump.

 

Slutligen är vi stolta och glada att meddela att Laboratoriums redaktion har förstärkts med tre nya redaktörer: Ann-Helen Sund (doktorand i etnologi, Åbo Akademi), Sofia Wanström (doktorand i folkloristik, Åbo Akademi) och Johan Bergman (folklorist & kulturproducent, Sibbo). 

Inspirerande läsning!

önskar — the New & Improved — Redaktionen