Laboratorium 3/2021 – Minoritetsspråk och dialekter i en digital värld

I många diskussioner om den digitala världens språkbruk framhålls det hur engelskan dominerar och influerar nationella språk. Men hur tar minoritetsspråk och dialekter plats i en värld som i allt högre grad också är digital? Och hur kan forum och kanaler online bidra till att synliggöra, sprida, hålla liv i och utveckla språk som befinner sig i en minoritetsställning och som tidigare mera hört till en privat sfär? Det är temat för detta nummer av Laboratorium.

Coppélie Cocq diskuterar i artikeln ”De samiska språken och digitala rum: 25 år av innovation, skapande och deltagande” hur Sápmi använder sociala medier för att samla människor, diskutera, engagera, sprida information, bygga nätverk, med mera. Cocq utmanar idén om sociala medier som något nytt och konstaterar i stället att nyare former av sociala medier bygger på tidigare former. Hon presenterar SameNet som en tidig form av social nätverkstjänst, med vilken t.ex. Facebook nu ofta jämförs i samiska sammanhang. SameNet skapades redan 1997, och var en digital mötesplats som svarade väl mot en rad behov relaterade till kommunikation, informationsspridning och inte minst gav det en möjlighet att använda samiska språk och träffa andra samiska talare. Mot den bakgrunden spreds också användningen av nyare former av sociala medier snabbt bland samisktalande, vilket idag spelar en viktig roll i relation till främjandet och fortlevnaden av samiska språk.

Användning av dialekt sprids idag också till nya arenor, och tycks intensifieras på områden där dialektbruk redan är etablerat. Dialekter har fått ökad synlighet bland annat i populärkultur, populärmusik och skönlitteratur, men används flitigt framför allt i digital kommunikation och i olika typer av forum i sociala medier. Lisa Södergård presenterar och diskuterar i sin artikel ”Att dokumentera dialekter i en digital tidsålder” ett pågående insamlingsprojekt vid Svenska litteratursällskapets arkiv som tar avstamp i denna situation. Syftet med projektet är att så mångsidigt som möjligt kartlägga och dokumentera hur, när och varför dialekter används på webben. Satsningen inkluderar en frågelista, intervjuer samt systematisk insamling och arkivering av webbmaterial där dialekt används. Eftersom det är omöjligt att bilda sig en överblick över vad som finns på Internet, och eftersom forum och material på nätet ständigt förändras, behöver arkivet allmänhetens hjälp för att lyckas med dokumentationen av detta levande kulturarv. Det är något arkivet hoppas att allmänheten ska göra t ex via frågelistan, som kan besvaras fram till 31.12 2021 här.

Med önskan om en god jul, språklig rikedom och trevlig läsning!
Redaktionen