Folklore och turism: om bruk av väsen i turistattraktioner

Tora Wall
doktorand i nordisk folkloristik, Åbo Akademi

 

Trollungar på Tomteland. Foto: Tora Wall.

Det finns idag ett växande intresse för det förindustriella samhällets narrativ om väsen, som speglas i filmer, tv-serier, litteratur, utställningar och sociala medier. Berättelser och föreställningar om tomtar, troll, älvor och andra väsen används flitigt i populärkulturella sammanhang. De laddas med ny symbolik och nytt innehåll, som avspeglar vår tids världsbild och tankeströmningar. Mitt avhandlingsprojekt har arbetsnamnet Folklore och turism: om bruk av väsen i turistattraktioner. I det undersöker jag hur narrativ kring väsen både skapas och brukas i de två svenska turistattraktionerna Trolska skogen i Hälsingland och Tomteland i Dalarna.

 

Trolska skogen beskrivs som ”en levande sagoskog” för barn mellan 2–9 år. Under sommaren och i december kan besökarna där vara med om interaktiva äventyr där olika väsen har centrala roller. Barnen får med sig ett uppdrag som skall lösas längs med en äventyrsstig, där möten med skådespelare som gestaltar väsen som exempelvis tomten, häxan, trollen, draken, älvorna och vittrorna väntar.

 

I Tomteland bor jultomten tillsammans med sina nissar. ”En värld fylld av fantasi, trolldom och magi” beskrivs anläggningen som på deras hemsida. Där finns också andra väsen, som troll, älvor, huldran och häxan. I december och under sommaren kan besökarna uppleva ett äventyr, vars nyckelhändelser spelas upp på områdets tre scener. Barnen görs delaktiga genom interaktiva moment och får även tillfälle att leka och prata med väsena under dagen.

 

Väsen som turistattraktioner är spännande att studera utifrån flera perspektiv. Genom ämnet skapas förståelse av vår samtids bruk och behov av folklore. Det knyter också an till ett aktuellt diskussionsområde inom folkloristiken: hur dagens folklore delvis formas utifrån vår egen tids föreställningar om det förflutna.

 

Syftet med undersökningen är att nå fram till en förståelse av hur narrativ och föreställningar om väsen, naturen och det förflutna formas i de iscensatta äventyr som besökarna deltar i, samt att se vilka tankar kring samtidens samhälle som speglas i bruket av folklore på turistattraktionerna. Forskningsmaterialet har samlats in genom deltagarobservationer och intervjuer. Jag studerar även texter på skyltar, hemsidor och i sociala medier.

 

Flera spännande teman har utkristalliserats ur materialet. I berättelser som förmedlas till besökarna är tanken på naturen som god och omtanke om miljön centrala motiv. Särskilt i Trolska skogen förmedlas, både genom aktörernas performance och i text på skyltar, delar av bondesamhällets folktro och fakta om naturen, ofta sammanflätade med varandra. Här ser jag tankar om återförtrollning som ett möjligt teoretiskt verktyg och är just nu mitt i processen av att undersöka om, och i så fall vad, denna tråd kan tillföra analysen av materialet. Ett annat tema som intresserar mig är hur det förflutna idealiseras. Både i Trolska skogen och i Tomteland skapas upplevelsen av förtrollade plaster med hjälp av föreställningen om en svunnen sagotid, vilken jag närmar mig med hjälp av Michail Bachtins tankeverktyg kronotop.

 

Det här är några glimtar av det jag arbetar med i forskningsprocessen just nu. Genom detta projekt vill jag som slutresultat nå fram till en förståelse av hur narrativ om väsen skapas och brukas inom turistindustrin och hur de berättelser som formas speglar synen på det förflutna och samtiden.